Rätt och fel om k-märkning av bilskrotar

Det finns ett par välkända bilkyrkogårdar i Sverige. Förutom den i Båstnäs, även Kyrkö mosse i Tingsryds kommun. Ibland förekommer missuppfattningen att skrotarna är k-märkta, därför har cemeterylove.se rett ut begreppen.

Vad är k-märkning?
Begreppet ”k-märkta hus” har ingen formell eller juridisk innebörd. Det man i folkmun menar när man pratar om k-märkta hus är istället byggnader som omfattas av flera olika typer av skyddslagstiftning.

Vissa byggnader anses ha ett så stort värde att det är en nationell angelägenhet att de bevaras för framtiden. Dessa byggnader skyddas genom Kulturmiljölagen (1988:950). Hit hör våra byggnadsminnen och de flesta kyrkorna. Länsstyrelsen handlägger frågor som rör dessa byggnader.

De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i landet skyddas dock på kommunal nivå, genom plan- och bygglagen. Till denna kategori hör flertalet av de byggnader vi i dagligt tal kallar k-märkta. Om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område kan speciella bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten, bland annat om hur byggnaden ska skyddas, underhållas och bevaras.

Är bilkyrkogården i Båstnäs k-märkt?
Nej, det är den inte. Däremot har det i debatten om Båstnäs många gånger framförts önskemål, både från politiker och privatpersoner, om att kulturskydda skroten.

I Tingsryds kommun finns det en annan känd bilkyrkogård. Vad gäller för den?
Bilskroten i Tingsryd är inte kulturskyddad eller k-märkt. Däremot har Tingsryds kommun tagit över ansvaret för platsen genom att arrendera marken. Motiveringen var att bilskroten på Kyrkö mosse har ett stort värde för kommunens turism.

Det var dock en lång väg till det beslutet. Tingsryds kommun beslutade 1998 att ägaren av bilskroten på Kyrkö mosse skulle sanera platsen från bilar, annars skulle det utgå vite. Kommunen ansåg att skroten var att betrakta som nedskräpning. Smålands museum engagerade sig då i Kyrkö mosses framtid och 1999 föreslog man att platsen skulle skyddas och bli ett kulturreservat. Länsstyrelsen i Kronobergs län samt regeringskansliet gick på kommunens linje och sade nej.

Då uppstod ett massmedialt intresse för platsen, vilket bland annat gjorde att en stor grupp politiker och kommunala tjänstemän besökte Kyrkö mosse för att göra en bedömning. Det slutade med att Tingsryds kommun 2001 bestämde sig för arrendera marken fram till år 2050 och göra om platsen från bilskrot till en ”veterankarossanläggning” – ett ord som kommunen själv uppfann för att hantera de juridiska aspekterna av beslutet.

Historien om Kyrkö mosse finns beskriven på Tingsryds kommuns webbplats.

Källor: Offentliga handlingar från Tingsryds kommun och Länsstyrelsens webbplats.